නිරන්තර පුහුණුව

සටන් කලාවක් හදාරන සිසුවකු හෝ උපදේශකයකු සතුව තිබිය යුතු අත්‍යවශය ගුණාංගයක් මා මෙහි සදහන් කිරීමට කැමැත්තෙමි . මෙහි ඇති චයරුපයේ පෙනෙන පරිදි අයිස් කුට්ටියක අප දකින්නෙ ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයකි . නමුත් එහි විශාල ප්‍රමානය මුහුදින් යටවී ඇත . මෙම යටවී ඇති ප්‍රමානය නිසා වෙන් , මෙම අයිස් කුට්ටිය ඉතා ස්ථිරව බොහෝ කාලයක් පවතී . අප […]

Read More »

BENEFITS OF BRAZILIAN JIU-JITSU

Brazilian Jiu-Jitsu differs from other martial arts in that it provides solutions for all possible stages of combat. Other disciplines like Tae Kwon Do or Karate focus on striking and rely on a person’s strength and speed to deliver damage, but speed and strength doesn’t matter when you’re on your back. Brazilian Jiu-Jitsu differs from […]

Read More »