“ක්‍රව් මාගා ” – “Contact – Combat “

මා ක්‍රව් මාගා සම්බන්දව ලියන පළමු ලිපිය මෙයයි . වර්තමානයේ ලෝකය තුල ඉතා ප්‍රචලිත සහ ඉතා සීග්‍රයෙන් ප්‍රචලිත වන ආතමරක්ෂක ක්‍රම වේදයක් වන ක්‍රව් මාගා ආරම්බය සිදුවුයේ ඉස්රායල් විශේෂ කාර්ය බලකාය තුලය . එදිනෙදා ජන සමාජය ඉතා අවශ්‍යවන බොහෝ දෙය ආරක්ෂක අංශ තුලින් බිහිවේ ඇත . අප සියලු දෙනට වර්තමානයේ නැතුවම බැරිදෙයක් වන අන්තර්ජාලයද ඇමෙරිකානු […]

Read More »